Regulamin Sklepu Internetowego Italiaitalia.info

(obowiązuje od dnia 15.04.2020 roku)

I Definicje

Administrator – Sylwia Siankiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ITALIAITALIA.INFO, Sylwia Siankiewicz, NIP: 895 157 52 30

Klient – każdy podmiot przebywający na stronie lub stronie www.italiaitalia.info lub na stronie sklepu www.sklep.italiaitalia.info i korzystający z nich.

Strona i/lub Sklep internetowy – strona internetowa, blog i sklep internetowy znajdujące się pod adresem www.italiaitalia.info oraz www.sklep.italiaitalia.info

Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni. Szczegółowe informacje na temat wysyłki Newslettera znajdują się w dalszej części niniejszej polityki prywatności.

Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki newslettera, w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych.

II Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego mieszczącego się pod adresem sklep.italiaitalia.info oraz www.italiaitalia.info, w którym oferuje się do sprzedaży usługi turystyczne, odzież oraz akcesoria (zwanego dalej Sklepem Internetowym) jest: Sylwia Siankiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ITALIAITALIA.INFO, Sylwia Siankiewicz, NIP: 895 157 52 30.
 2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów i dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawy z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) .
 3. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z Klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną dalej Konsumentem) zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym – ustawa Kodeks cywilny tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks cywilny tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459)
 4. Osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość lub związana taką umową ze Sprzedawcą jest dalej zwana Klientem.
 5. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym.
 6. Realizacja zakupów przez Klienta jest możliwa bez rejestracji oraz bez zakładania konta w Sklepie Internetowym.
 7. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT).
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem w/w zmian. Łączna cena zakupu towarów jest każdorazowo widoczna w momencie wyboru opcji „DO KASY”, co następuje przed wysłaniem zamówienia – to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania umową. Cena widoczna po przejściu „DO KASY” uwzględnia ponadto ewentualne zniżki uzyskane na skutek wykorzystania kuponów rabatowych lub zniżek. Cena, za którą Klient dokonuje zakupu towarów w Sklepie Internetowym potwierdzana jest Klientowi w zwrotnym potwierdzeniu zamówienia. Ponadto każdorazowo cena sprzedaży jest potwierdzana Konsumentowi na wysyłanym, wraz z towarem, paragonie, a w innych przypadkach – w fakturze VAT.
 10. Wszelkie informacje na temat akcji promocyjnych, aktualnie obowiązujących w Sklepie Internetowym, są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem sklep.italiaitalia.info oraz mogą być wysyłane do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie zamówionych treści handlowych.

III Realizacja zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien:
  1. po zakończeniu wyboru towaru (towarów) wybrać przycisk „koszyk”,w prawym górnym rogu.
  2. następnie dokonać, spośród aktualnie dostępnych opcji, wyboru formy dostawy oraz sposobu płatności lub dokonać usunięcia towaru/towarów z „koszyka”. Jeżeli Klient korzysta z kuponu rabatowego, powinien na tym etapie wpisać go w przeznaczonym do tego miejscu, a następnie wybrać przycisk „przejdź do kasy”.
  3. następnie podać dane umożliwiające realizację zamówienia. Najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się i potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu oraz udzielić pozostałych przewidzianych zgód. Udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne. Następnie użyć przycisku „dalej”.
  4. wybrać sposób płatności oraz dostawy. W zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o postępowanie zgodnie ze wskazanymi wytycznymi.
  5. zatwierdzić zamówienie przyciskiem potwierdzającym chęć zawarcia umowy i wolę zakończenia zamówienia. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia odpowiednim przyciskiem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. Jednakże Sprzedawca zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia u sprzedaży przez Klienta. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcydokonać wyboru towaru (towarów) zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego – z dostępnej aktualnie oferty – podając, jeśli opcja jest dostępna, kolorystykę, rozmiar, inne cechy opcjonalne charakterystyczne dla towaru oraz ilość, a następnie dodać kolejno „do koszyka” wybrane towary.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego.
 3. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne lub błędne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.
 4. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, może się zdarzyć (w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów), że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia, każdorazowo, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o braku możliwości realizacji w ogóle lub wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia częściowego i dacie wysyłki. W razie dokonania przez Klienta płatności – kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona. W przypadku, gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie informacji e-mail na adres poczty BOK – info@italiaitalia.info. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy w wiadomości e-mail, przesłanej na adres poczty Klienta podany w formularzu zamówienia. W treści Klient otrzyma numer zamówienia potwierdzenie ilości produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. W przypadku nie otrzymania w/w. potwierdzenia niezwłocznie lub w razie wątpliwości, albo gdy nie dokonywano zamówienia u Sprzedawcy – Klient lub inna osoba proszona jest o kontakt telefoniczny lub mailowy z BOK.+48 604 363 313
 5. Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji, tą drogą będą dostarczane wszelkie informacje niezbędne dla realizacji zamówienia oraz dokumenty sprzedaży.

IV Warunki płatności i wysyłki towaru

 1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:
  1. w formie przedpłaty – płatność on-line np. przelewem bankowym lub kartą kredytową Płatność on-line realizowana jest za pośrednictwem serwisu PayU;
  2. płatność za pośrednictwem przelewu bankowego numer konta:
   ING Bank Śląski: 78 1050 1575 1000 0022 7272 1727
 2. Jeśli płatność on-line nie powiodła się, Klient może podjąć ponowną próbę dokonania płatności. W wiadomości e-mail przesłanej z potwierdzeniem zawarcia umowy Klient otrzyma link umożliwiający podjęcie ponownej próby dokonania płatności on-line.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności on-line, niedokonanie zapłaty za zakupiony towar w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca publikuje – na podstronie przedstawiającej dany towar, informację o planowanym czasie wysyłki, tj. czasie realizacji zamówienia czyli liczbie dni roboczych (dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zamówieniem. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówienia do Klienta, za pośrednictwem wybranej formy dostawy, spośród wskazanych w pkt. IV.5. poniżej. Termin realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem czasu potrzebnego do skompletowania wszystkich towarów, które obejmuje dane zamówienie. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest ponadto od ilości wszystkich zamówień złożonych w danym dniu przez Klientów Sklepu Internetowego. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia na konto opłaty zamówienia.
 5. Zamówione towary są dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: za pośrednictwem kuriera InPost, Paczkomatów InPost
  Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia. Informacja o wartości naliczania opłat za transport obrazuje poniższa tabela:
  Kurier do 3 dni roboczych Paczkomaty InPost do 3 dni roboczych
Płatność on-line     PayU i przelewem  15 zł  10 zł
 1. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem Kuriera – podejmowane są dwie próby dostarczenia przesyłki. Po każdej nieudanej próbie Klient otrzymuje awizo w formie wiadomości e-mail, z danymi teleadresowymi do najbliższego oddziału Kuriera.
 2. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem Paczkomatów InPost, paczka zostaje dostarczona do wybranego przez Klienta Paczkomatu, o czym Klient zostaje poinformowany informacją sms. Paczka jest dostępna do odbioru przez kolejne 2 dni robocze.
 3. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem Punktów DPD PICKup, paczka zostaje dostarczona do wybranego przez Klienta Punktu, o czym Klient zostaje poinformowany informacją sms. Paczka jest dostępna do odbioru przez 7 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania paczki.
 4. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu, albo na życzenie Klienta faktura VAT.
 5. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient proszony jest o sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie BOK Sprzedawcy stwierdzonych wad, braków w zamówieniu lub uszkodzeń opakowania zewnętrznego.

V Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny:
 2. w odniesieniu do zakupu towarów ze sklepu internetowego – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 3. Po upływie terminów, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia bez podania przyczyny wygasa.
 4. Wykonanie przez Klienta uprawnienia do odstąpienia od umowy w zakreślonym w pkt. 1 terminie, otwiera termin 14 (czternastu) dni na zwrot towaru.
 5. W celu odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego pocztą lub faksem. Klient może również wypełnić formularz odstąpienia od umowy i przesłać go drogą elektroniczną na adres: info@italiaitalia.info. Klient może do przygotowania papierowego formularza skorzystać zformularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest w systemie Sklepu Internetowego. Wzór formularza dostępny jest tutaj: formularz odstąpienia od umowy. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Klient może wysłać na adres: info@italiaitalia.info jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o Odstąpieniu.
 6. Klient jest proszony o odesłanie rzeczy wraz z dowodem zakupu np. paragonem, fakturą VAT lub innym dowodem zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartączy wyciągu z konta), do Punktu sprzedaży nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o Odstąpieniu, niezależnie od wybranego sposobu złożenia oświadczenia o Odstąpieniu.
 7. Niezwłocznie – to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu – po otrzymaniu formularza odstąpienia od umowy lub innego, jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, Sprzedawca dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną.
 8. W przypadku Odstąpienia Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawca, zgodnie z IV.5.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia. W przypadku zwrotu części zamówienia koszty dostawy nie są zwracane. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Zwracając uzyskane świadczenie w postaci zamówionego towaru, Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z dowodem zakupu np. paragonem, fakturą VAT lub innym dowodem zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartą czy wyciągu z konta) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, na adres Sprzedawcy: SPRZEDAWCA Italiaitalia.info, ul. H.M. Kamieńskiego 270 B, 51-180 Wrocław z dopiskiem „ZWROT” na kopercie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawca o Odstąpieniu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zwrotnej.
 11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy. W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiedni jej rodzajowi – na przykład przeciw uszkodzeniom w trakcie transportu.
 12. Klient jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
 13. Sprzedawca, w przypadku gdy Klient składając zamówienie wyraził chęć otrzymania faktury VAT, może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu zamówienia korektę faktury sprzedaży wraz z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania wiadomości.
 14. W przypadku płatności on-line (za pomocą PayU lub przelew bankowego) środki zostaną zwrócone na konto bankowe, z którego zamówienie zostało pierwotnie opłacone.

VI Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.
 2. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 3. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie rzeczy na adres Sprzedawcy: SKLEP INTERNETOWY Italiaitalia.info ul H.M. Kamieńskiego 270 B, 51-180 Wrocław, z dopiskiem „REKLAMACJA” na kopercie. Wraz z reklamowanym towarem, w kopercie nie mogą znajdować się rzeczy podlegające zwrotowi na podstawie punktu 4 ust. 8 regulaminu.
 4. Towar, który jest odsyłany, musi być zaopatrzony w paragon fiskalny, fakturę VAT lub inny dowód zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartą czy wyciągu z konta). W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego i wysłania go z towarem oraz drogą elektroniczną na adres info@italiaitalia.info.
 5. W przypadku przesłania przez Kupującego formularza reklamacyjnego drogą elektroniczną na adres info@italiaitalia.info, rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane Klientowi jako odpowiedź zwrotna, również pocztą elektroniczną.
 6. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 8. Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli Klientem jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
 11. W przypadku uwzględnienia reklamacji i żądania Klienta odstąpienia od umowy, Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.

VII Ochrona danych osobowych i Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się i wykorzystywanych na stronie internetowej www.italiaitalia.info oraz stronie sklepu  www.sklep.italiaitalia.info. Informacje o zasadach przetwarzania danych zostały opracowane z uwzględnieniem RODO.

Administratorem danych osobowych na stronach www.italiaitalia.info oraz www.sklep.italiaitalia.info przekazywanych w ich ramach jest Sylwia Siankiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ITALIAITALIA.INFO, Sylwia Siankiewicz, NIP: 895 157 52 30 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę o kontakt z Administratorem poprzez adres e-mail: info@italiaitalia.info

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Na końcu zapisów znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dalej zwanych: ADR – Alternative Dispute Resolution).
 3. Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.
 4. W razie dodatkowych informacji i wątpliwości Klienta sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: info@italiaitalia.info lub numerem telefonu +48 604 363 3135. w Godzinach pracy BOK: 10.00-18.00
  W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Sprzedawca, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), został zobowiązany do udostępnienia informacji o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Platforma ODR). W związku z powyższym udostępniamy łącze elektroniczne do Platformy ODR: europa.eu/odr, gdzie będzie można znaleźć informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś Konsument będzie mógł złożyć za jej pośrednictwem skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. Metoda ta jest jednakże dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sprzedawca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa Sklepu Internetowego pomimo wystosowania skargi przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w ww. sposób. Niezależnie od powyższego przypominamy, iż adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego to: info@italiaitalia.info
 6. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu było lub miało stać się nieważne, ważność całego regulaminu pozostaje przez to nienaruszona. W przypadku takim Italiaitalia.info zastąpi nieważne postanowienie innym, skutecznie prawnym postanowieniem, zbliżonym celem do postanowień uznanych za nieważne, które nie będzie uchybiało reżimowi ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.0.827).
 7. Wszelkie spory nierozwiązane polubownie lub wyżej opisanymi sposobami podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

Data ostatniej aktualizacji: 15.04.2020